Nasi partnerzy:

1
1
1
1
1
1
1
1

 

 

Historia Stowarzyszenia Geodetów Polskich


Notatka historyczna:
Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać powstały w roku 1916 w Warszawie ‘Związek Geometrów’. Związek powstał z inicjatywy geometry przysięgłego II klasy Zygmunta Majewskiego. Jak wiadomo, w tym czasie Polska nie istniała jako państwo na mapie Europy; jednak przebieg I Wojny Światowej rozluźnił reżimy zaborcze do tego stopnia, że możliwe było powoływanie różnych zawodowych organizacji, w tym organizacji mierniczych. Mniej więcej w tym samym czasie powołano również inne regionalne zrzeszenia geodetów. Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4-6 stycznia 1919 r. 

Od tego czasu stowarzyszenia polskich geodetów istniały ciągle, wyłączywszy okres II Wojny Światowej. Również podczas wojny, w obozach jenieckich, geodeci organizowali koła, w których prowadzili działalność szkoleniową. Nazwy organizacji wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni minionych 80. lat: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), Stowarzyszenie Geodetów Polskich, SGP (1953). 

Polskie Związki Mierniczych przystąpiły do Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w roku 1926. W Polsce organizowano trzykrotnie Spotkania Komitetu Permanentnego FIG: w roku 1932 w Warszawie, w roku 1959 w Krakowie i w roku 1985 w Katowicach. W roku 1938, na Kongresie FIG w Rzymie pierwszym wiceprezydentem FIG został wybrany Polak, płk. dr Władysław Surmacki. Wówczas to zdecydowano, że VII Kongres FIG odbędzie się w Warszawie w roku 1942. W czasie II Wojny Światowej i podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce zginęło około 1200 geodetów. Władysław Surmacki został zamordowany latem 1942 roku. 

Polscy geodeci przewodniczyli w FIG komisjom technicznym 2- edukacja zawodowa i literatura, 6- geodezja inżynieryjna, 7- kataster i 8- geodezja miejska. W roku 1998 SGP zorganizowało w Warszawie, pod auspicjami FIG, 1-szy Światowy Kongres Katastralny. Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest również członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji od roku 1930. 

W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami geodetów Republiki Czeskiej i Słowacji, SGP corocznie uczestniczy w organizacji Międzynarodowych Dni Geodezji. VIII Międzynarodowe Dni Geodezji będą się odbywały w roku 2002 w Polanicy po raz trzeci w Polsce (1996 - Rytro, 1999 – Ustroń). 

Informacje organizacyjne:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest pozarządową, dobrowolną organizacją osób fizycznych będących geodetami na podstawie dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych lub dyplomu technika-geodety. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenia wynika z rejestracji przez sąd rejestrowy na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. SGP ma ‘Statut’ uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia oraz ‘Kodeks Etyki Zawodowej’. Stowarzyszenie ma Oddziały organizowane przez grupy przynajmniej 100 członków. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów SGP odbywający się co 3 lata.

Zjazd skupia około 100 delegatów wybieranych proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych oddziałach. Zjazd wybiera prezesa SGP, 13 członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. Zjazd Delegatów uchwala założenia do działalności organizacyjnej i zawodowej SGP na 3-letnią kadencję. Obecna kadencja jest XXXIV kadencją władz SGP. W skład Zarządu Głównego SGP wchodzą również prezesi oddziałów SGP wybierani bezpośrednio na Zgromadzeniach Delegatów Kół. 

Zarząd Główny SGP wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, trzech wiceprezesów, skarbnik, członek prezydium i sekretarz generalny. Zarząd Główny odbywa zebrania plenarne przynajmniej 3 razy w roku. Prezydium odbywa spotkania w miarę aktualnych potrzeb; z reguły co dwa tygodnie. Organem prasowym SGP jest miesięcznik ‘PRZEGLĄD GEODEZYJNY’. SGP wydaje ponadto ‘WIADOMOŚCI’ kolportowane kilka razy w roku do wszystkich członków SGP. 


Ogólna charakterystyka działalności SGP:

Działalność SGP skupia się na trzech polach: zawodowym, naukowo-technicznym i koleżeńskim.

 • szkolenia oraz prowadzenie procedur nadawania uprawnień zawodowych (na podstawie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju),
 • opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących geodezji i kartografii, katastru, systemów informacji przestrzennej, geodezyjnej obsługi budownictwa itp.,
 • nadawanie specjalizacji zawodowych inżynierom i technikom geodetom,
 • przyznawanie rekomendacji firmom geodezyjnym,
 • organizowanie konkursów jakości prac geodezyjnych, scaleniowych i konkursów wiedzy geodezyjnej (olimpiad geodezyjnych dla uczniów techników geodezyjnych),
 • prowadzenie klubów zawodowych.Działalność naukowo-techniczna SGP obejmuje:

 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych krajowych oraz konferencji z udziałem międzynarodowym,
 • organizowanie sympozjów naukowych we współpracy z Komitetem Geodezji PAN,
 • udział w sympozjach międzynarodowych FIG,
 • organizowanie kongresów (katastralnych),
 • organizowanie polsko-czesko-słowackich międzynarodowych dni geodezji.Działalność o charakterze koleżeńskim i socjalnym obejmuje:

 • prowadzenie pomocy koleżeńskiej,
 • organizowanie różnorodnych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym (mistrzostwa geodetów: narciarskie, tenisowe, brydżowe, szachowe, a także rajdy piesze, spotkania klubowe, bale karnawałowe itp.).